Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά

Ενημέρωση στις April 30, 2020

Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά βρίσκει την ανθρωπότητα να ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν ήδη συρρικνώσει σε μεγάλο βαθμό, ή και εξανεμίσει, εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα που είχαν κατακτηθεί με συνεχείς και σκληρούς αγώνες και που πληρώθηκαν με αίμα. Και ενώ η πανδημία που ενέσκηψε ξεσκέπασε περίτρανα τη βαρβαρότητα και τα αδιέξοδα του συστήματος, φαίνεται πως για την επανεκκίνηση της οικονομίας δρομολογείται, από τους εκφραστές των ίδιων νεοφιλελεύθερων πολιτικών, ένα μέλλον ακόμα πιο δυσοίωνο. Η επιστροφή στην "κανονικότητα", όπως μεθοδεύεται, δεν θα είναι καν επιστροφή στην προ της πανδημίας περίοδο, αλλά μια παραπέρα διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, μια ακόμα πιο σκληρή λιτότητα και μια ακόμα χειρότερη εργασιακή ζούγκλα, που θα οδηγήσουν τις κοινωνίες σε ακόμα βαθύτερη μαζική φτώχεια και ακόμα μεγαλύτερη απόγνωση και θα στρώνουν το έδαφος για παραπέρα άνοδο του εθνικισμού και του φασισμού.

Όμως, όλα όσα ζούμε τώρα, και όσα μεθοδεύονται να συμβούν, σημαίνουν και το τέλος των όποιων ψευδαισθήσεων υπήρχαν για το πού οδηγείται η ανθρωπότητα με την "ελευθερία της αγοράς" και το "λιγότερο κράτος". Η κοινωνική οργή συσσωρεύεται, και είναι μεγάλη η ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων να της δώσουν διέξοδο έκφρασης και να την οργανώσουν.

Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά δεν μπορεί, λόγω των μέτρων, να τιμηθεί με συγκεντρώσεις και πορείες. Στην Κύπρο θα στερηθούμε και από τη δυνατότητα που είχαμε για πολλά χρόνια να τιμήσουμε τους αγώνες του εργατικού κινήματος Ε/Κ και Τ/Κ μαζί. Όμως, και μπορούμε και οφείλουμε να στείλουμε το μήνυμα για έντονη εγρήγορση της κοινωνίας και κάλεσμα σε νέους αγώνες και προγραμματισμό των διεκδικήσεών μας για ανατροπή της βαρβαρότητας.

Αριστερή Πτέρυγα
29/4/2020

Honouring May Day

Ενημέρωση στις April 30, 2020

This year’s May Day finds humanity in unprecedented circumstances. Neoliberal policies have already shrunk to a large extent or evaporated altogether labour and social rights that have been won with constant and hard struggles and paid for with blood. And while the pandemic has undeniably exposed the barbarity and the dead ends of the system, it seems that in restarting the economy the same neoliberal policy exponents have set in motion an even more ominous future. Return to “normality”, as planned, will not even be return to the pre-pandemic period, but a further extension of social inequalities, even harsher austerity and an even worse labour jungle, which will lead societies to even deeper mass poverty and despair and prepare the ground for the further rise of nationalism and fascism.

However, everything we are now experiencing and everything that is being planned, signify the end of any delusions as to where humanity is being led with the “free market” and the “lesser state”. Social rage is accumulating and it is the responsibility of the progressive forces to enable its expression and to organise it.

In view of the restriction measures, this year’s May Day cannot be honoured with gatherings and marches. In Cyprus, we will also be deprived of the opportunity we have had for many years now to honour the struggles of the labour movement Greek and Turkish Cypriots together. But we can and must send the message for the need for increased social alert and to call for new struggles and planning of our demands for overthrowing barbarity.

Left Wing (Aristeri Pteryga)
29/4/2020

İşçi 1 Mayıs’ını onurlandırırken…

Ενημέρωση στις April 30, 2020

Bu yıl işçilerin 1 Mayıs’ında insanlık benzeri görülmemiş durumlarla karşı karşıya bulunuyor. Emekçilerin sürekli ve çetin mücadeleleriyle kazandığı, hatta kanlarıyla ödediği işçi ve sosyal hakları neoliberal politikalar zaten ciddi derecede daraltmış, hatta ortadan kaldırmıştır. Yaşanan pandemi mevcut sistemin barbarlığını ve çıkmazlarını apaçık gözler önüne sererken, aynı neoliberal politikaların savunucularının ekonomiyi yeniden harekete geçirmek için atmaya başladıkları adımlar ufuktaki geleceğin daha da karanlık olacağını göstermektedir. Tertiplendiği şekilde “normal” duruma geri dönüş, pandemi öncesi döneme dönüş dahi olmayacak; bilakis daha da sert kemer sıkma politikalarıyla çalışma yaşamında vahşi orman koşulları dayatılarak, toplumsal eşitsizliklerin daha da artmasına, toplumların daha derinlemesine kitlesel yoksullaşmaya ve daha da büyük bir umutsuzluğa sürüklenmesine, milliyetçiliğin ve faşizmin daha da yükselmesine yol açacaktır.

Ancak şu an yaşadığımız ve yapılması planlanan her şey, "pazar özgürlüğü" ve "daha az devlet" ile insanlığın nereye doğru yöneltildiğine dair var olan tüm yanılsamaların, sahte duyguların sonu anlamına da gelmektedir. Sosyal öfke birikmektedir ve buna bir çıkış yolu vermek ve bunu örgütlemek ilerici güçlerin sorumluluğundadır.

Pandeminin yayılmasını önlemek için alınan tedbirler nedeniyle, işçilerin 1 Mayıs’ı bu yıl mitingler ve yürüyüşlerle onurlandırılamıyor. Kıbrıs'ta yıllardır yaptığımız gibi, işçi hareketinin mücadelelerini Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler birlikte onurlandırma fırsatından da mahrum olacağız. Bununla birlikte, topluma tetikte ve mücadelelere hazır olma mesajını verebiliriz ve vermeliyiz; barbarlığın alaşağı edilmesi için taleplerimizi programlamaya ve yeni mücadelelere çağrıda bulunabiliriz ve bulunmalıyız.

Sol Kanat (Aristeri Pteriga)
29.4.2020

THE NEW GOVERNMENT MEASURES: SLIDING INTO AUTHORITARIANISM

Ενημέρωση στις April 20, 2020

The new measures announced by the government for the restriction of movement constitute as yet another step of sliding toward a police state. After the initial panic that led to spasmodic and inapplicable measures, the government is trying to crush all criticism by spreading fear and threatening to use repressive measures. The main objective of these measures is not to deal with coronavirus but to cover the government’s inability to tackle it.

1. The government’s health policy in the period prior to the pandemic has left public hospitals debilitated and in a condition unable to deal effectively with a crisis such as the present one. Discrediting of doctors and nurses in the public sector and their vilification by the policy makers was part of the plans for the privation of as many as possible health sectors. The attitude of the majority of private health providers during the crisis confirms once again the necessity for an all-round support and adequate funding of public hospitals.

2. The crisis is being used as a big washing machine for launder ing the scandals and deadlocks afflicting the government. With the climate they have created, they have managed to put everything else aside and to focus society’s attention on fear and despair.

3. The justification for the stringent measures with the accusation against the public refusing to comply with the orders is not substantiated by the figures released by the police. Rather, it is only based on circulating rumours for “irresponsible gatherings” or “excursion attitudes” and “barbecues” that make an impression but constitute very few cases, if any at all. This aims to lay the blame on the public for its own weaknesses and to minimise reactions, thereby causing compunction for totally responsible reactions.

4. The insulting treatment of citizens as irresponsible beings, who can be brought to their senses only by imposition and policing will have the exact opposite results. Now is the time to treat people as thinking citizens and to trust that, with correct information, they will behave responsibly. It is impossible to achieve full compliance in either way. The thing is to achieve the maximum possible compliance. And this can only be done by the second way.

5. The imposed measures will deal a severe blow to the economy that will be first experienced by working people and the poorer strata of society. At the same time, there is hardly any substantial support to those who will suffer the consequences. Once again, support is provided to banks, which will continue to demand interest. Suspension of loan instalments is another way for small businesses and micro-professionals to take on more loans, which they will be unable to pay after the crisis. Now is the time to write off a large part of these loans (as an actual sum, not as a percentage, so as to assist micro borrowers more), and especially those of the non-performing loans in order for society to be rid of a carcinoma that consumes it for no reason.

It is important that there be a reaction to the authoritarian mentality of the Presidency. The acceptance of stringent measures of repression while in a state of fear is a dangerous step towards giving way to dictatorial situations. We must not allow the attitudes they impose in the crisis to become a habit and to be treated as a natural social norm.

Aristeri Pteryga
1 April 2020

ΤΑ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ

Ενημέρωση στις April 2, 2020

Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για περιορισμό των πολιτών αποτελούν ένα ακόμα βήμα στη διολίσθηση προς μια αστυνομοκρατούμενη κοινωνία. Μετά τον αρχικό πανικό που οδήγησε σε σπασμωδικά και ανεφάρμοστα μέτρα, η Κυβέρνηση προσπαθεί να καταπνίξει οποιαδήποτε κριτική με τη διασπορά φόβου και την απειλή κατασταλτικών μέτρων. Ο κύριος στόχος αυτών των μέτρων δεν είναι η αντιμετώπιση του κορωνοϊού αλλά η συγκάλυψη των αδυναμιών της Κυβέρνησης στην αντιμετώπισή του.

1. Η πολιτική για την υγεία που ακολούθησε η Κυβέρνηση την περασμένη περίοδο άφησε τα δημόσια νοσηλευτήρια αποδυναμωμένα και σε κατάσταση που να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μια κρίση όπως τη σημερινή. Η απαξίωση των γιατρών και των νοσοκόμων του δημοσίου και ο διασυρμός τους απο την επίσημη πολιτική ήταν μέρος της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερων τομέων της υγείας. Η συμπεριφορά της πλειοψηφίας των ιδιωτικών παροχέων στην περίοδο της κρίσης επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την αναγκαιότητα ολόπλευρης στήριξης και ικανοποιητικής χρηματοδότησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

2. Η κρίση χρησιμοποιείται από την Κυβέρνηση σαν ένα μεγάλο πλυντήριο για τα σκάνδαλα και τα αδιέξοδα που την ταλάνιζαν. Με το κλίμα που έχουν δημιουργήσει κατάφεραν να παραμερίσουν τα πάντα και να εστιάσουν την προσοχή της κοινωνίας στο φόβο και την απελπισία.

3. Η δικαιολόγηση για την αυστηρότητα των μέτρων με την κατηγορία κατά των πολιτών ότι αρνούνται να συμμορφωθούν με τις οδηγίες δεν τεκμηριώνεται από τους αριθμούς που η ίδια η αστυνομία έχει δώσει. Στηρίζεται μόνο σε φήμες που κυκλοφορούν για «ανεύθυνες συγκεντρώσεις» ή «εκδρομικές συμπεριφορές» και «σούβλες» που δημιουργούν εντυπώσεις αλλά δεν αποτελούν παρά ίσως ελάχιστες αν όχι μηδενικές περιπτώσεις. 'Εχει στόχο να φορτώσει στον πολίτη τις δικές της αδυναμίες και να ελαχιστοποιήσει τις αντιδράσεις δημιουργώντας ενοχές για καθόλα υπεύθυνες αντιδράσεις.

4. Η προσβλητική αντιμετώπιση των πολιτών σαν ανεύθυνα όντα, που μόνο με την επιβολή και την αστυνόμευση μπορούν να συνετιστούν, θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Τώρα είναι η ώρα να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους σαν σκεπτόμενους πολίτες και να τους εμπιστευτούμε ότι με τη σωστή πληροφόρηση θα συμπεριφερτούν υπεύθυνα. Είναι αδύνατο να επιτευχθεί καθολική συμμόρφωση, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση, και αυτό θα γίνει με το δεύτερο τρόπο.

5. Τα μέτρα που πάρτηκαν δίνουν καίριο πλήγμα στην οικονομία που θα το αισθανθούν πρώτοι οι εργαζόμενοι και τα φτωχότερα στρώματα. Παράλληλα δεν δίνεται σχεδόν καμμιά ουσιαστική στήριξη σε όσους θα υποφέρουν. Για άλλη μια φορά στηρίζονται οι τράπεζες που θα συνεχίσουν να απαιτούν τους τόκους τους. Η αναστολή των δόσεων, εκεί που θα υπάρξει, είναι ακόμα ένας τρόπος να φορτωθούν οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροεπαγγελματίες με ακόμα περισσότερο δανεισμο στον οποίο θα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν όταν περάσει η κρίση. Τώρα είναι η ώρα να διαγραφεί ένα μεγάλο μέρος των δανείων (ως ποσό, όχι ως ποσοστό, για να βοηθηθούν περισσότερο οι μικροδανειολήπτες), και ιδιαίτερα των κόκκινων δανείων, ώστε να απαλλαγεί η κοινωνία απο ένα καρκίνωμα που την κατατρώει χωρίς λόγο.

Είναι σημαντικό να υπάρξει αντίδραση στην αυταρχική νοοτροπία του Προεδρικού. Η αποδοχή αυστηρών μέτρων καταστολής υπό το κράτος του φόβου είναι ένα επικίνδυνο βήμα για την αποδοχή της διολίσθησης προς δικτατορικές καταστάσεις. Δεν πρέπει να αφήσουμε τις νοοτροπίες που επιβάλλουν στην περίοδο της κρίσης να γίνουν συνήθεια και να αρχίσουν να αντιμετωπίζονται σαν φυσιολογική κοινωνική λειτουργία.

Αριστερή Πτέρυγα
1η Απριλίου 2020